Face Upward - Widget

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola Publicznego zarządzanego przez osobę prywatną
,,Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach ul. Młyńska 5B

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Zaczarowane Przedszkole” zwane dalej ,, przedszkolem” jest placówką publiczną, zarządzaną przez osobę prywatną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Obornikach Wlkp. przy ul. Młyńskiej 5B 3. Przedszkole używa nazwy:

Zaczarowane Przedszkole
Ul. Młyńska 5B Oborniki 64-600
Tel. 503- 574-105
e-mail: m.sroka@zaczarowane.com, e.kulminska@zaczarowane.com
www.zaczarowane-przedszkole.com
 
4. Organem prowadzącym przedszkole jest mgr Alicja Lisek (dyrektor metodyczny)
5. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku
6. Przedszkole pracuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone przerwy świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.
7. Opłata za pobyt dziecka pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca
8. W skład czesnego nie wchodzi wyżywienie dziecka w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka
9. W ramach opłaty stałej dzieci uczestniczą w następujących zajęciach: język angielski (zajęcia codzienne metodą Glenna Domana), Zajęcia taneczno- rytmiczne, Zajęcia relaksacyjne ( Metoda Jacobsona i Ruch rozwijający Weroniki Sherborne), gimnastyka korekcyjna ( z elementami karate dla dzieci), wykonywanie eksperymentów, zajęcia plastyczne, nauka czytania globalnego metodą Glenna Domana, zajęcia z logopedą.
10. Przedszkole za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia z języka niemieckiego oraz religii.
11. W ramach opłaty stałej organizowane są konsultacje i warsztaty dla rodziców z psychologami oraz pedagogami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie- podstawa programowa wychowania przedszkolnego w szczególności koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
c) trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci,
e) tworzeniu sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę, naśladownictwo;
f) ochronie poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
g) szerzeniu znajomości języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego.

2. Działania edukacyjne i wychowawcze nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej;
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
h) zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
a) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
b) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczycieli oraz kadry pomocniczej;
c) kadra dydaktyczna oraz pomocnicza zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
d) w przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym; e) nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy; szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno pedagogiczną, zdrowotną i inną;
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
l) realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących;
m) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

ROZDZIAŁ III
KADRA PRZEDSZKOLA
1. Do zatrudnionej kadry Punktu Przedszkolnego należą:
a) Dyrektor metodyczny ( mgr Alicja Lisek). Dyrektor pełni funkcję kierowniczą w stosunku do osób zatrudnionych w przedszkolu oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Powołuje i przewodzi Radzie Pedagogicznej. Odpowiedzialny jest za nadzór pedagogiczny i koordynowanie opieki nad dziećmi, kwestie finansowe i gospodarcze oraz współpracę z rodzicami. b) Rada Pedagogiczna (w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu).
c) Personel pomocniczy (odpowiedzialny za pomoc dzieciom w ubieraniu, spożywaniu posiłków, w toalecie oraz za utrzymanie czystości na terenie przedszkola).

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami przedszkola ustala codzienny rozkład zajęć.
2. Grupy zajęciowe zostają utworzone pod względem kryterium wieku dzieci i nie przekraczają 25 osób
3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
· 5 sal dydaktycznych;
· 5 łazienek dla dzieci;
· 3 szatnie;
· plac zabaw;
· sekretariat
· 2 zaplecze kuchenne (podzielone na zmywalnię oraz rozdzielnię posiłków);
· pokój dla personelu;
· 3 łazienki dla personelu;
· 3 pomieszczenia gospodarcze;
· piwnica.
ROZDZIAŁ V
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Zadaniem Rodziców jest podpisanie Umowy oraz zapoznanie się ze statutem i regulaminem przedszkola.
2. Do obowiązków Rodziców należy także:
a) informowanie Personelu Przedszkola o nieobecności dziecka oraz stanie zdrowia dziecka, które wraca do przedszkola po przebytej chorobie;
b) terminowe uiszczanie opłaty;
c) informowanie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, które zadbają o jego bezpieczeństwo podczas powrotu do domu;
d) uczestniczenie w konsultacjach psychologiczno- pedagogicznych;
e) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej.
3. Rodzie mają prawo do:
a) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat ich dzieci;
b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat pracy punktu przedszkolnego;
c) zgłaszania swoich obserwacji dotyczących funkcjonowania placówki;
d) współpracy z Kadrą Przedszkola w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu Kadrę Dydaktyczną, Personel Obsługi oraz Rodziców.
3. statut Punktu Przedszkolnego zostaje udostępniony wszystkim osobom zainteresowanym.

Data uchwalenia: 31.08.2011
Dyr. mgr Alicja Lisek